Pakalpojumi


Projektu vadīšanas grupa

  • 2006. gadā kompānijā „Bugroff” tika izveidota projektu vadīšanas grupa. Grupas sastāvā ir speciālisti, kuriem ir liela pieredze dažādu darbu veikšanā, kas ir nepieciešama ģenerālā darblīguma laikā vai dažādu objektu projektēšanā, kad kompānija darbojas kā Ģenerālais projektētājs.
  • Mērķis ir izpildīt Pasūtītāja funkcijas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem celtniecības jomā; dažādu objektu projektēšanas, būvniecības un rekonstrukcijas laikā, kā arī pārstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībā uz tāmju kopsummas samazināšanu, termiņu saīsināšanu, kā arī projektu un būvmontāžas darbu kvalitatīvas izpildes nodrošināšanu.

Pakalpojumu saņemšanas priekšnoteikumi

Līgums starp Pasūtītāju un viņa pilnvaroto Pārstāvi, kas ir Projektu vadītājs. Uz šī līguma pamata Pasūtītājs deleģē Projektu vadītājam savas tiesības un pienākumus, kas atbilst normatīvajiem dokumentiem būvniecības sfērā. Pasūtītājs izsniedz Projektu vadītājam nepieciešamas pilnvaras, lai viņš varētu vērsties valsts institūcijās.

Pakalpojumu klāsts

Pakalpojumu klāsts ir atkarīgs no Pasūtītāja vēlmēm, kā arī no projektēšanas un celtniecības procesa stadijas, kad Pasūtītājs ir izlēmis pieaicināt pie darba Projektu vadītāju.


Sagatavošanas darbi nepieciešami, lai uzsāktu projektēšanu/izstrādāta projekta pieņemšana

Sagatavošanas darbi nepieciešami, lai uzsāktu projektēšanu/izstrādāta projekta pieņemšana

Gadījumos, kad Pasūtītajam ir ēkas vai celtnes sagatavotais projekts, Projektu vadītājs:
  • analizē un pārbauda projektu, sastāda sarakstu ar jautājumiem un piezīmēm;
  • izskata jautājumus un piezīmes ar projekta autoriem un Pasūtītāju, kā arī pieņem lēmumu par to, vai vajag piestrādāt pie projekta un/vai to labot;
  • kontrolē projektu izlabošanas stadijā un pieņem projekta gala versiju.
Gadījumos, kad Pasūtītajam nav ēkas vai celtnes projekta, Projektu vadītājs papildus:
  • kopā ar Pasūtītāju sagatavo projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā sastāda tehnisko uzdevumu;
  • izvēlas Ģenerālo projektētāju (ja nepieciešams, konkursa kārtībā), saskaņo Ģenerālā projektētāja izvēli ar Pasūtītāju;
  • sagatavo līgumu projektēšanai, kuru turpmāk paraksta Pasūtītājs un Ģenerālais projektētājs, kā arī kontrolē līguma izpildi pēc parakstīšanas.